PTG IV – Pomello per selettore tipo Gibson – Avorio